منوی اصلی

  اطلاعیه

    آدرس صحیح مرکز تحقیقات جهت درج در مقالات پژوهشی

  عنوان مرکز تحقیقات و فرمت استاندارد آدرس دهی به شرح ذيل مي باشد. خواهشمند است در مقالات استنادی خود از فرم صحیح آدرس استفاده نمایید.

   

  Hyperlipidemia Research Center, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

  مرکز تحقیقات هیپرلیپیدمی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،اهواز، ایران.

   

  لوگوی مرکز تحقیقات هیپرلیپیدمی

  خدمات الکترونیک

  V5.1.0.0